Exhibitions

Stephen Ormandy
Polychromatism

7 November - 25 November
Tim Olsen Gallery

Stephen Ormandy
Digital Organic Polychromatic VII 2012
Stephen Ormandy
Digital Organic Polychromatic VII 2012
resin and epoxy
18.5 x 18 x 6cm
#9761

SOLD
Previous
Stephen Ormandy
Digital Organic Polychromatic VII 2012
resin and epoxy
18.5 x 18 x 6cm
#9761

SOLD
Exhibitions

Stephen Ormandy
Polychromatism

7 November - 25 November